BENDRADARBIAUJAME SU TERITORINĖMIS LIGONIŲ KASOMIS!

Kompensuojamo dantų protezavimo tvarka

Dėmesio! 2009 m. spalio 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-743 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 “Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2009, Nr. (112-4784) patvirtinta dantų protezavimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka.

Kur kreiptis dėl dantų protezavimo paslaugų, kompensuojamų iš PSDF biudžeto?

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis:

 • į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios prisirašęs, odontologą.

Kas turi teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų (toliau – dantų protezaviomo paslaugos)?

Teisę į dantų protezavimo paslaugas turi apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 • nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys;
 • vaikai iki 18 metų
 • asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Kokius dokumentus ir kam reikia pateikti, kad asmuo būtų įrašytas į laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašus?

Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, (arba jo atstovas), pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigai, prie kurios jis prisirašęs, pateikia:

 • prašymą, kuriame nurodoma asmens deklaruota gyvenamoji vieta;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pensininkai – pensininko pažymėjimą, nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys – neįgaliojo pažymėjimą;
 • gydytojo odontologo arba gydytojų konsiliumo išvadą (forma 027/a) dėl dantų protezavimo paslaugų reikiamumo.

Asmens, negalinčio pateikti bent vieno iš aukščiau išvardintų dokumentų, prašymas nepriimamas.

Ar visiems asmenims, turintiems teisę į dantų protezavimo paslaugas, dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto?

Dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto tik asmenims:

 • kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties;
 • kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio);
 • kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio.

Ar nustatyta maksimali pinigų suma, kuri gali būti kompensuojama?

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

 • pensininkams ir/ar nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, turintiems mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių antagonistinių dantų porų ir/ar diagnozuotas didesnis kaip II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas – iki 504,81 balai, šiuo metu 560,34 Eur.
 • pensininkams ir/ar nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio – 1553,24 balai, šiuo metu 1724,10 Eur.
 • vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, protezuojama naudojant laikinus dantų protezus – iki 257,63 balų, šiuo metu 285,97 Eur.
 • vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus – 1553,24 balų, šiuo metu 1724,10 Eur.
 • asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, turintiems mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų – iki 504,81 balai, šiuo metu 560,34 Eur.
 • asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija – 1553,24 balai, šiuo metu 1724,10 Eur.

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. bazinės kainos 1 balas lygus 1,11 Eur.

Kas informuoja ar asmuo įrašytas į sąrašus?

Teritorinė ligonių kasa pranešimą apie asmens įrašymą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą iki einamojo mėnesio paskutinės dienos išsiunčia asmeniui, praėjusį mėnesį pateikusiam prašymą PAASPĮ, prašyme nurodytu adresu

Ar vaikams dantų protezavimo paslaugos teikiamos ta pačia tvarka?

Vaikų atstovams, kurie praėjusį mėnesį pateikė prašymus PAASPĮ, teritorinė ligonių kasa ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos išsiunčia pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas prašyme nurodytu adresu. Vaikams dantų protezavimo paslaugos iš  PSDF biudžeto kompensuojamos be eilės.

Kur kreiptis gavus iš teritorinės ligonių kasos pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą?

Gavus iš teritorinės ligonių kasos Pranešimą apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus, nereikia kreiptis nei į teritorinę ligonių kasą, nei į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Šis pranešimas yra tik informacinis, kuriuo informuojama, kad asmuo įtrauktas į sąrašus ir koks asmens numeris laukiančiųjų dantų protezavimo sąraše. Tačiau, gavęs teritorinės ligonių kasos Pranešimą apie įrašymą į sąrašus, asmuo gali ir nelaukti, kol jis bus pakviestas protezuoti dantų, ir pats sumokėti už jam suteiktas dantų protezavimo paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas.

Kokius dokumentus reikia pateikti dėl dantų protezavimo išlaidų kompensavimo, jeigu už paslaugas asmuo sumokėjo savo lėšomis?

Norėdamas, kad šių paslaugų išlaidos būtų kompensuotos, asmuo turi pateikti teritorinei ligonių kasai nustatytos formos prašymą kompensuoti šias išlaidas. Prie prašymo reikia pridėti:

 • asmens sveikatos priežiūros įstaigos išrašytą sąskaitą faktūrą, originalų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą – kasos aparato kvitą, ir (ar) grynųjų pinigų priėmimo kvitą, ir (ar) originalų banko išduotą dokumentą, ir (ar) patvirtinantį mokėjimo įvykdymą, ir (ar) banko sąskaitos išrašo kopiją, patvirtintą banko darbuotojo spaudu;
 • jei reikia, atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 • asmuo pageidaujantis, kad jam priklausanti kompensacija būtų pervesta į kito asmens banko sąskaitą, TLK turi pateikti asmens, kuriam bus pervedama menėta kompensacija, raštišką sutikimą.

Tik atėjus eilei, TLK išsiųs asmeniui pranešimą apie dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą ir perves kompensaciją į asmens nurodytą banko sąskaitą.

Ar visos dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto?

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, ir tik visiškai baigus dantų protezavimą.

Ar grąžinama kompensacija jeigu asmuo, susimokėjęs už dantų protezavimo paslaugas pats, mirė?

Jei asmuo miršta nesulaukęs kompensacijos už savo lėšomis apmokėtas dantų protezavimo paslaugas, teisė į kompensaciją Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įgyja jo paveldėtojas (-ai), per 90 dienų nuo palikimo priėmimo dienos kartu su prašymu kompensuoti dantų protezavimo išlaidas, sąskaita faktūra, originaliu mokėjimą patvirtinančiu dokumentu TLK turi pateikti paveldėjimo teisės į mirusiajam priklausančią kompensaciją liudijimą ar jo kopiją.

Per kiek laiko, gavus iš teritorinės ligonių kasos pažymą, privalu kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų?

Dantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos.

Ar dantų gydymas įeina į dantų protezavimo paslaugas?

Dantų gydymas į dantų protezavimo paslaugas neįeina. Pas gydytoją odontologą susitarti dėl dantų protezavimo teikimo laiko, masto ir kitų sąlygų asmuo privalo atvykti sanuota bei paruošta dantų protezavimui burnos ertme. Dantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos

Kada asmuo išbraukiamas iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašų?

Asmenys išbraukiami iš Sąrašo, jei per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos nesikreipia į ASPĮ dėl dantų protezavimo paslaugų arba jos nebuvo suteiktos.

Šaltinis: www.ktlk.lt