PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Stomatologijos poliklinika“, juridinio asmens kodas 134515727, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto pr. 14 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://www.kaunodenticija.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

1.2. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas Klientas, Kandidatas arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

1.3. Klientu šioje Politikoje laikomas asmuo, kuris naudojasi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis arba naudojosi jomis praeityje.

1.4. Kandidatu šioje Politikoje laikomas bet kuris asmuo, asmuo, dalyvaujantis ar siekiantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

1.5. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

1.5.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.5.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais          nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.5.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.5.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.5.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.5.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.5.7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.6. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis Duomenų valdytojo paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

1.7.      Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.2. Jei Duomenų subjektas nesutinka su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, jis neturėtų lankytis Interneto svetainėje ir/ar naudotis Duomenų valdytojo paslaugomis.

2.3. Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.4. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisytų, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuotų Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

3. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais

3.1. Duomenų valdytojas atrankos į darbo vietas tikslais tvarko tokius Kandidatų pateiktus asmens duomenis:

3.1.1. Vardas, pavardė;

3.1.2. Gimimo data;

3.1.3. Lytis;

3.1.4. Gyvenamosios vietos adresas;

3.1.5. El. pašto adresas;

3.1.6. Telefono numeris;

3.1.7. Profesinė patirtis;

3.1.8. Išsilavinimas;

3.1.9. Specializacija;

3.1.10. Kiti Kandidato savanoriškai pateikti jo gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.

3.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) (tvarkymas gavus Kandidato sutikimą, išreikštą pateikiant savo duomenis) ir b) (tvarkymas siekiant imtis veiksmų Kandidato iniciatyva prieš sudarant sutartį) punktai.

3.3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims,tačiau Duomenų valdytojas prieigą prie asmens duomenų gali suteikti IT ir buhalterinės programos aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

3.4. Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato papildomų apribojimų dėl to, kokia informacija apie Kandidatus gali būti tvarkoma, Duomenų valdytojas užtikrina, kad būtų tvarkomi tik leidžiami tvarkyti Kandidatų asmens duomenys.

4. Asmens duomenų tvarkymas medicinos paslaugų teikimo tikslu

4.1. Duomenų valdytojas medicinos paslaugų teikimo tikslu automatiniu būdu tvarko tokius Klientų asmens duomenis:

4.1.1. Vardas;

4.1.2. Pavardė;

4.1.3. Asmens kodas;

4.1.4. Gimimo data;

4.1.5. Gyvenamoji vieta (adresas);

4.1.6. Atvaizdas;

4.1.7. Telefono numeris;

4.1.8. El. pašto adresas;

4.1.9. Socialinė grupė (informacija, ar pacientas yra pensinio amžiaus asmuo);

4.1.10. Duomenys apie sveikatą.

4.2. Tuo atveju, jei Klientas yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko tokius Kliento atstovo asmens duomenis:

4.2.1. Vardas;

4.2.2. Pavardė;

4.2.3. Ryšys su Klientu.

4.3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Klientų ar jų atstovų.

4.4. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Klientų duomenys perduodami Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

4.5. Tuo atveju, jei Klientas siekia gauti finansavimą iš lizingo paslaugas teikiančios bendrovės arba kompensaciją už suteiktas paslaugas iš tokių subjektų kaip draudimo bendrovės, Kliento pageidavimu duomenys pateikiami tokiems duomenų gavėjams.

4.6.      Duomenų valdytojas prieigą prie asmens duomenų gali suteikti IT ir buhalterinės programos aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

4.7. Teisiniais duomenų tvarkymo Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų teikimo tikslais pagrindais yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) ir c) punktas (tvarkymas reikalingas vykdyti Duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles).

4.8. Klientų duomenys apie sveikatą tvarkomi BDAR 9 straipsnio 2 dalies h) punkto (tvarkymas reikalingas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ar gydymui pagal sutartį) pagrindu.

5. Asmens duomenų tvarkymas siekiant priminti Klientams apie numatomus vizitus

5.1. Duomenų valdytojas, siekdamas su sutarties su Klientu sudarymu ir/ar vykdymu susijusio tikslo priminti Klientams apie sutartus numatomus vizitus. Šiuo tikslu tvarkomi tokie Klientų asmens duomenys:

5.1.1. Vardas;

5.1.2. Pavardė;

5.1.3. El. pašto adresas;

5.1.4. Telefono numeris;

5.1.5. Numatomi vizitai ir jų datos.

5.2.      Duomenys, tvarkomi siekiant priminti Klientams apie numatomus vizitus, Duomenų valdytojo gaunami tiesiogiai iš Klientų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims, tačiau Duomenų valdytojas prieigą prie asmens duomenų gali suteikti IT ir buhalterinės programos aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

5.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui).

5.4. Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

6. Asmens duomenų tvarkymas prekybos dovanų kuponais tikslu

6.1. Duomenų valdytojas suteikia galimybę asmenims savo Interneto svetainėje įsigyti dovanų čekius. Atitinkamai, prekybos dovanų kuponais tikslu Duomenų valdytojas tvarko tokius perkančių dovanų kuponus asmenų asmens duomenis:

6.1.1. Vardas;

6.1.2. Pavardė;

6.1.3. Telefono numeris;

6.1.4. El. pašto adresas.

6.2.      Perkantiems dovanų kuponus asmenims taip pat suteikiama galimybė laisva forma pateikti papildomą informaciją, kuri būtų pateikta užsakomame dovanų kupone, kuri atitinkamai gali apimti ir tam tikrą su dovanų kupono gavėju susijusią informaciją.

7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

7.1. Duomenų valdytojas tiesioginės rinkodaros tikslu (sveikinimų ir specialių pasiūlymų siuntimui trumposiomis žinutėmis ir el. paštu) automatiniu būdu tvarko tokius sutikimą davusių Klientų asmens duomenis:

7.1.1. Vardas;

7.1.2. Pavardė;

7.1.3. Gimimo data;

7.1.4. Telefono numeris;

7.1.5. El. pašto adresas.

7.2. Duomenų valdytojas tiesioginės rinkodaros tikslu pranešimus el. paštu taip pat siunčia ir Duomenų subjektams, įrašiusiems savo el. paštą į atitinkamą Interneto svetainėje esantį naujienlaiškio prenumeratai skirtą laukelį ir paspaudusiems šalia esančią naujienlaiškių prenumeratos nuorodą.

7.3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš pačių Duomenų subjektų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims, tačiau Duomenų valdytojas prieigą prie asmens duomenų gali suteikti IT aptarnavimobei marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

7.4. Tiesioginės rinkodaros tikslu atliekamo asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (tvarkymas gavus duomenų subjekto sutikimą).

8. Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas

8.1. Duomenų valdytojas vykdo esančiose adresu Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto pr. 14, vaizdo stebėjimą (vaizdas stebimas registratūroje/laukiamajame, rūbinėje bei erdvėje prie pirmo aukšto lifto) ir garso įrašymą (garsas įrašomas registratūroje/laukiamajame) vykdo siekdamas šių tikslų:

8.1.1. Siekiant apsaugoti Duomenų valdytojo, jo darbuotojų, Klientų ir kitų Duomenų subjektų turtą, sveikatą, gyvybę ir kitas įstatymų saugomas vertybes;

8.1.2. Siekiant išaiškinti pretenzijas klinikos personalui, vaizdo stebėjimo su garso įrašymu dėka užkirsti kelią neteisėtam elgesiui;

8.1.3. Siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos ar teisės aktų pažeidimams ir (arba) padėti nustatyti tokių galimų pažeidimų fakto egzistavimą ir (arba) išaiškinti jų aplinkybes.

8.2. Vaizdo stebėjimo priemonės įrengiamos taip, kad, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus tikslus:

8.2.1. Vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje patalpų dalyje, negu būtina;

8.2.2. Būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.

8.3.      Vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo apimtis – išimtinai aukščiau nurodytų patalpų ribos.

8.4. Duomenų naikinimas vykdomas automatiškai naujus duomenis užrašant į tą pačią laikmeną ant senųjų duomenų, tokiu būdu užkertamas kelias bet kokiam duomenų atstatymui. Sistemos gedimo atveju gali būti atliekamas duomenų naikinimas rankiniu būdu.

8.5. Duomenų valdytojas prieigą prie asmens duomenų gali suteikti vaizdo ir garso stebėsenos kamerų aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

8.6. Vaizdo ir garso duomenys duomenų valdytojo gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

9. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

9.1. Tvarkydamas ir saugodamas Duomenų subjektų asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

9.2. Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs asmens duomenys.

9.3. Duomenų valdytojas taiko šiuos Asmens duomenų saugojimo terminus:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo terminas
Kandidatų į darbo vietas atranka Iki atrankos į darbo vietą pabaigos.
Medicinos paslaugų teikimas 15 metų nustojus lankytis klinikoje.
Priminimas Klientams apie numatomus vizitus Tol, kol asmuo yra Klientu.
Asmens duomenų tvarkymas prekybos dovanų kuponais tikslu 2 metai nuo duomenų pateikimo.
Tiesioginės rinkodaros vykdymas Kai klientas yra davęs sutikimą – 2 metai nuo paskutinio kliento apsilankymo dienos. Duomenų subjektui užsisakius naujienlaiškį Interneto svetainėje – 5 metai nuo sutikimo davimo.
Siekis apsaugoti turtą, užtikrinti darbuotojų bei klientų saugumą, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir gynimą (vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas) 13 parų nuo užfiksavimo momento.

9.4. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

9.5. Duomenys, reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus saugomi tiek, kiek šie yra būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

10. Duomenų subjektų teisės

10.1. Duomenų subjektai turi teisę bet kada, pateikę prašymą Duomenų valdytojui, susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.

10.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

10.3. Duomenų subjektas gali pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas rašytinės formos prašymą el. paštu info@kaunodenticija.ltar paštu adresu Vytauto pr. 14, LT-44355, Kaunas, arba tiesiogiai atvykęs į nurodytą Duomenų valdytojo buveinę.

10.4. Nebūdamas patenkintas Duomenų valdytojo atsakymu ar manydamas, kad šis tvarko jo asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Duomenų subjektas gali pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

11.3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

11.4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

11.5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

REGISTRACIJOS DUOMENYS

Vardas Privalomas laukelis. Reikalinga, kad sistemoje galėtume registruoti naują pacientą.
Pavardė Privalomas laukelis. Reikalinga, kad sistemoje galėtume registruoti naują pacientą.
El. paštas Nėra privalomas laukelis. El. paštas reikalingas, kad galėtume susisiekti su klientu nuotoliniu būdu, neturint galimybės susisiekti telefonu.

Rinkodaros tikslams – el. paštas naudojamas persiųsti naujausiai informacijai, kuri aktuali klientams.

Telefono numeris Privalomas laukelis. Numeris reikalingas, norint susisiekti su užsiregistravusiu klientu bei sutarti vizito datą ir laiką.
Gimimo data Nėra privalomas laukelis. Pagal gimimo datą galime nuspėti paciento būklę pagal statistinius duomenis bei nukreipti pas tinkamiausią specialistą. Kaip pavyzdys: Jeigu tai būtų nepilnametis asmuo, žinotume, kad vizito laiką reikia planuoti pas vaikų odontologą.
Gyvenamoji vieta (šalis, miestas) Nėra privalomas laukelis. Reikalinga rinkodaros tikslais.
Apibūdinkite burnos sveikatos būklę, problemą: Nėra privalomas laukelis. Ši informacija suteiks galimybę aptarnavimo centro specialistėms sužinoti išsamiau apie paciento būklę bei nukreipti pas tinkamiausią gydytoją odontologą registracijos metu.

 INFORMACIJA REIKALINGA GYDYMO EIGAI SUDARYTI

Jūsų pageidavimai: Nėra privalomas laukelis. Reikalinga geriau susipažinti su kliento situacija bei parengti tikslesnę informaciją pasitarus su gydytojais ir tuomet ją pateikti telefoninio pokalbio metu.
Data, kada pageidaujate pradėti gydymą: Nėra privalomas laukelis. Reikalinga, kad galėtume peržiūrėti gydytojų užimtumą bei pateikti galimus vizito laikus telefonu.
Jūsų būvimo Lietuvoje trukmė (jei atvykstate iš užsienio): Nėra privalomas laukelis. Reikalinga, kad galėtume suplanuoti kliento gydymo eigą ir patikslinti ar per pasirinktą laikotarpį įmanomas gydymo užbaigimas.
Kada paskutinį kartą daryta profesionali burnos higiena? Reikalinga, kad galėtume lengviau planuoti gydymo eigą. Burnos higiena privaloma prieš daugelį procedūrų. Jos trukmė 60 min.
Rentgeno nuotraukos Nėra privaloma. Reikalinga, kad gydytojas galėtų tiksliau paruošti gydymo planą.
Foto nuotraukos Nėra privaloma. Reikalinga, kad gydytojas galėtų tiksliau paruošti gydymo planą.
Kiti priedai Nėra privaloma. Jeigu klientas turi jo manymų svarbių priedų, kurie padės susipažinti su kliento būkle, prašome, kad pridėtų.